Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu 20 Yaşında

Atatürkçü Düşünce Derneği’ninde üyesi olduğu Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu

(AADD) 20 Yaşında.

                                                                                             KÖLN, 27 MART 2014

27 MART 1994’te GENEL MERKEZı KÖLN’de OLMAK ÜZERE KURDUğUMUZ AADD, BUGÜN 20 YAşINDA SAğLIKLI ve DıNAMıK BıR GENÇTıR…

ÖNCE KURULUş AMACIMIZ:

 

Dünya Tarihi’nin emsâl gösteremediği MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün tasarımı ve önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi ile, O’nun ilkelerini ve eserlerini, dünyanın neresinde bir Türk varsa, orada tanıtıcı, bilimsel, düşünsel, yazınsal ve kültürel çalışmalar; toplantılar, paneller, sempozyumlar, konferanslar ve seminerler yapmak;

Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda bilgilendirilmelerini ve bilinçlendirilmelerini sağlamak;

Türk kültür ve sanatını, içinde yaşadığımız toplumlara tanıtmak için olanaklar sağlamak;

ATATÜRK’ün öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan Türk Devrimi’nden ve O’nun ilkelerinden kaynaklanan düşünce sistemini, dünya görüşünü, cumhuriyetimizle birlikte ulusumuza kazandırdığı değerler dizgesini anlatmak, anlattırmak;

ATATÜRKÇÜ Düşünce sistemi üzerine kurulmuş ve yükseltilmiş olan laik kurumları ve laik eğitim ve öğretim sistemini anlatmak, anlattırmak;

ATATÜRK’ün insanlık ve ulusal onura dayalı uluslararası ilişkilerde, mazlum uluslara ışık tutan, yol gösteren ve tüm dünyaya barış ve insanseverlik ilkesini getiren siyaset modelini ilke edinmek;

ATATÜRK’ün insan yaşamında ve devlet sisteminde, akla ve bilime öncelik veren hedefine yönelik yoğun çalışmalar yapmak;

Ulusumuzun birliği, ülkemizin tümlüğü ve devletimizin tekliğine sahip çıkmak ve savunmaktır…

Devamı için:

Biz, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ‘nin öngördüğü söylem ve eylemlerimizle, 27 Mart 1994’ten beri, tüm dünyaya örnek olan çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye kararlıyız.

 

Bu çalışmalarımız sadece paneller, seminerler, sempozyumlar, kültürel ve sosyal etkinlikler çerçevesinde kalmamaktadır. Başta Türkçe ve Almanca olmak üzere, yaptığımız açıklamalar, basın bildirileri; ülkemizi ilgilendiren uluslararası seminer ve sempozyumlarda sunduğumuz bildirgeler (Almanca ve Türkçe 500’er sayfalık en az 7 kitap oluşturacak çaptadır) ve yayınladığımız kitaplarla, dünyanın neresinde bir Türk varsa, oraya kadar ulaşmayı başarmış bir kuruluşuz.

 

Bizim 20 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin özeti aşağıdadır.

ılgi duyan herkesin, zaman ayırarak okumasını ve bu anlamda T.C. yurttaşı olmanın omuzlarımıza yüklediği görevleri bir bir nasıl yerine getirdiğimizi bilmesini diliyoruz.

 

Atatürk’ün temel hedefleri ve temel ilkeleri doğrultusunda çalışmakta olduğumuzu; ulusumuzun birliğine, ülkemizin tümlüğüne ve devletimizin tekliğine sahip çıkmada ve savunmada, ortaya koyduğumuz örnek çalışmalarla da kıvanç duyduğumuzu, bir kez daha ATATÜRKÇÜ kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz.

 

Biz, bilgi gücümüzü Atatürk’ün Aydınlanma Devriminden, çalışma gücümüzü ise Kemalizm’in dinamizminden almaktayız…

Bu bağlamda, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün Türk Ulusunu ulaştırmak istediği hedefler ve siyasal sistem bakımından ortaya koyduğu ilkeler bütününü, daha açıkçası KEMALıZM‘i, burada bir kez daha vurgulamayı görev biliriz…

Önce hedefler: 1. Ulusal Egemenlik

 1. Ulusal Bağımsızlık
 2. Ulusal Birlik ve Beraberlik
 3. Yurtta Barış, Dünyada Barış
 4. Ulusumuzu Çağdaş Uygarlık Düzeyine Yükseltmek
 5. Akla, Bilime ve Tekniğe Öncelik Vermek

Siyasal ilkeler: 1. Ulusçuluk

 1. Halkçılık
 2. Cumhuriyetçilik
 3. Laiklik
 4. Devletçilik
 5. Devrimcilik

 

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜşÜNCE DERNEKLERı FEDERASYONU’NUN ETKıNLıKLERı      Biz,

– 20. YÜZYILIN YÜZAKI, 21. YÜZYILIN YOL GÖSTERıCıSı MUSTAFA KEMAL

ATATÜRK’Ü VE ESERLERıNı, ATATÜRK’ÜN ÖNDERLığıNDE

GERÇEKLEşTıRıLMış  OLAN TÜRK DEVRıMı VE  ATATÜRK ıLKELERıNı

KUşAKTAN KUşAğA  AKTARMAYA YÖNELıK ÇALIşMALAR YAPAN;

– TAM BAğIMSIZ TÜRKıYE’YE SAHıP ÇIKMADA ÖZENLE ÇALIşAN;

– LAıK, DEMOKRATıK, HALKA DAYALI VE HALK MAYALI ÜNıTER

CUMHURıYETıMıZıN ÖDÜNSÜZ SAVUNUCULUğUNU YAPAN,

– CUMHURıYETıMıZLE BıRLıKTE GERÇEKLEşTıRıLEN AYDINLANMA DEVRıMıNı

YURTDIşINDA DA TÜRK TOPLUMUNA VE BULUNDUğUMUZ ÜLKE

YURTTAşLARINA YANSITMAYA ÇALIşAN;

– CUMHURıYETıMıZıN GETıRDığı DEğERLER DıZGESıNı ÖDÜN VERMEDEN

SAVUNAN;

– CUMHURıYET’E DAYALI DEMOKRASıNıN DEğERıNı TÜRK TOPLUMUNA

ANLATAN, ANLATTIRAN

– TÜRK TOPLUMUNU EN DOğRU VE EN GÜVENLı BıR şEKıLDE

BıLGıLENDıRMEYE VE BıLıNÇLENDıRMEYE ÇALIşAN;

– BAğIMSIZCA, ÖZGÜRCE DÜşÜNMENıN ÖZGÜN VE ETKıN KAYNAKLARINI

ANLATAN, ANLATTIRAN BıR KURULUşUZ.

 

ATATÜRKÇÜLÜK etiği çerçevesinde yaptığımız düzeyli çalışmalarımızı şu temel amaçlar ve kırılma çizgileri üzerinde yoğunlaştırdık. Bunları yaparken yaşadığımız dünyada, 200 DEVLET gerçeğinden hareket ettik.

 1. Ulus Devlet olgusu – Tükiye, Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, Bilimsel ve Yazınsal çalışmalarımız
 2. Emperyalist dayatmalar
 3. Türk Ordusu’nun laiklik, demokrasi ve çağdaşlık ile anti-emperyalist geleneği
 4. Dünyada Ataerkillik ve kadının eteğine ve saçına/başına dayandırılan dincilik
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği
 6. Türkiye ve Komşuları (uzaktaki yakın ve yakındaki uzak komşularımız)
 7. Türklerin Anadolu’ya girişinden başlayarak günümüze kadar olan gelişmeler ve bunların

bilimsel olarak ortaya konulması

 

Bu girişten sonra şimdi kısaca etkinliklerimizden söz edelim:          
                        – Avrupa’da ilk kez, Almanya’nın Bad Kreuznach (*) kentinde bir Atatürk odası açtık.

– Avrupa’da ilk kez yine Bad Kreuznach’ta Uluslararası bir Türk Tarih Sempozyumu düzenledik

– Avrupa’daki Türk Toplumunu ve Avrupa ülkeleri yurttaşlarını bilimsel ve yazınsal

olarak çağdaş Türkiye, Atatürk, Türk Devrimi ve Atatürk ılkeleri konusunda

bilgilendirmeyi en önemli ödevlerimizden saydık.

– KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf DENKTAş’ı Almanya’ya iki kez davet ederek

KKTC gerçeğini Alman yetkililerine ve Türk Toplumuna anlattırdık.

– Avrupa ülkelerindeki üniversite öğrencileri için, Türk üniversiteleriyle işbirliği yaparak

“Çağdaş Türkiye’yi Tanıtma seminerleri” düzenledik (Hangi üniversitelerle işbirliği

yaptığımızı aşağıdaki ayrıntılarda göreceksiniz).

– Ulusal Kurtuluş Savaşımız’da Türk Kadınının özverisini tiyatro eserleriyle ortaya koyduk.

– Türk Toplumunun geleceği olan gençlik için sürekli olarak  “Bilgi seminerleri” düzenledik,

düzenliyoruz

– Avrupa’da, Türkiye ve Türk düşmanlığı yapan bölücü, gerici ve yobaz mihraklara karşı

mücadele verdik ve veriyoruz.

– Sözde “Ermeni soykırımı“ konusunda Almanca, Türkçe konferanslar düzenledik; basın

açıklamaları yaptık, bilgilendirici Almanca ve Türkçe kitapçıklar yayınladık.

– Aşağıda adlarını verdiğimiz bilim adamlarımızı Avrupa’nın çeşitli kentlerine davet ederek,

sempozyumlar, paneller, konferanslar, seminerler düzenledik.

 

Özetle, Avrupa’daki Türk Toplumunun bilgilenmesine ve bilinçlenmesine yoğun katkılarda bulunduk, bulunuyoruz…

 

Avrupa’nın ve hatta dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye’ye karşı yapılan haksız ve yersiz suçlamalara karşı; etnik terörü kendi kamuoylarında anlayışla karşılatmak için entrika yapan siyassetçilere ve basın yayın organlarına karşı, düzeyli ve bilimsel olarak  tepkimizi  basın açıklamalarıyla, protesto yazılarıyla, konferanslarla ve seminerlerle dile getirdik ve dile getirmeyi sürdürüyoruz.

BUGÜNE KADAR KONFERANSLAR, PANELLER, BıLıMSEL SEMPOZYUMLAR ıÇıN DAVET ETTığıMıZ BıLıM ADAMLARI, HUKUKÇULAR GAZETECıLER, DıPLOMATLAR VE UZMANLAR (Bu değerli bilim adamlarımız ve gazetecilerimizden birçoğu birkaç kez davet edilmişlerdir)

 

Dr. Mustafa Kemal PALAOğLU, Yekta Güngör ÖZDEN, Prof. Dr. Ahmet Taner KIşLALI,

Prof. Dr. şerafettin TURAN, Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Sabih KANADOğLU, Vural SAVAş, Özdemir ÖZOK, Prof.Dr. Türkkaya ATAÖV, Prof. Dr. Ünsal YAVUZ, Dr. Onur ÖYMEN, Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Prof. Dr. Ergün AYBARS, Prof. Dr. Taner TıMUR, Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOğLU, Prof. Dr. Sencer AYATA, Prof. Dr. Zeki ARIKAN, Prof. Dr. Özer ERGENÇ, Prof. Dr. Vural ÜLKÜ, Hikmet ÇETıNKAYA, Emin ÖZDEMıR, Adnan BıNYAZAR, Prof. Dr. Ayşe AYATA, Em.Tümgen. Osman ÖZBEK, Dr. Yüksel PAZARKAYA, Ümit ZıLELı, Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR, Önder SAV, Demir BERBEROğLU, Lale AYTAMAN, Uluç GÜRKAN, Gülden ÖZEL, Rıza OKUR, Oktay PıRıM, şebnem YığıT, Sıtkı ULUÇ, Dolunay KIşLALI, Mahmut TELLı, TBMM Kültür ve Sanat görevlileri, Prof. Dr. Ahmet MUMCU, Prof. Dr. Alpaslan IşIKLI, Prof. Dr. Kemal ALEMDAROğLU, Prof. Dr. Mustafa AYSAN, Prof. Dr. Hasan KÖNı, Metin UCA, Dr. Canan ATEş, Halil ıbrahim şAHıN, ısmet SOLAK, Prof. Dr. Suna KıLı, Ali SıRMEN, Prof. Dr. Bülent TANÖR, Doç. Dr. Celal PEKDOğAN, Deniz SOM, Ceyhan MUMCU, Dr. Mehmet ÖNDER, Prof. Dr. Özer OZANKAYA, Dr. Michael ACKERMANN, Dr. Menter şAHıNLER, Nezih TAVLAş, Rauf DENKTAş, Bedrettin CANBOLAT, Ferruha CANBOLAT, Tamer LEVENT, Dr. Meltem MÜFTÜLER, Dr. Dietrich  SCHLEGEL, Dr. Dietrich GRONAU, Dr. Hakkı ATUN, Dr. Tayyibe UÇ, Prof. Dr. Ningur NOYANALPAN, Suphi GÜRSOYTRAK, Prof. Dr. Onur Bilge KULA, Nevzat YALÇIN, Seynan LEVENT, Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN, Mehmet Emin DEğER, şair Ali YÜCE, Prof. Dr. şahin YENışEHRLıOğLU, Tevfik KIZGINKAYA, Dr. Cengiz ASLANTEPE, Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT, Prof. Dr. Rupert WILBRANDT, Mete ATAY, Gündüz AKTAN, Gürsel DEMıROK, Tacar PULAT, Ülkü BAşSOY, Mustafa BALBAY, Yalçın BAYER, Prof.Dr. Peter BENDIXEN, Prof. Dr. Jaques TOBIE, Prof.Dr. BAQUES-GRAMMONT, Dr. Yelina BELOVA, Prof.Dr. Erich FEIGL. Prof. Dr. Erdal ıNÖNÜ, Prof. Dr. şükrü Sina GÜREL, Uluç GÜRKAN, Oktay EKşı, Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, Prof. Dr. Erdal ıNÖNÜ, Prof. Dr. Emre KONGAR, Orhan KOLOğLU, Dr. Yücel SAYMAN, Prof. Dr. Necla ARAT, Prof. Dr. Hande SÜHER, Prof. Dr. ıbrahim KABOğLU, Prof. Dr. Orhan GÜVENEN,  Zeynel  YEşıLAY, Prof.Dr. Havva IşIK,  Prof. Dr. Fahri IşIK, Dr. Ziya MÜEZZıNOğLU, Prof. Dr.  şinasi ESKıKAYA, Prof. Dr. Talat HALMAN, Yıldız KENTER, ADD Genel Bşk. yrd. Prof. Dr. Dursun Ali ERCAN, , Prof. Dr. Nurşen MAZICI, Prof. Dr. Hakkı KESKıN, Tansel ÇÖLAşAN, Ömer Faruk EMıNAğAOğLU, Erdal SARIZEYBEK, Prof. Dr. ısa EşME, Av. Sema AKSOY, Prof. Dr. Necdet BASA ve bugün Türkiye’de hak, hukuk ve adalet için umut ışığı olarak gördüğümüz Prof. Dr. Metin FEYZıOğLU…

 

KÜLTÜREL ve SANATSAL ETKıNLıKLERıMıZ ıÇıN DAVET ETTığıMıZ   SANATÇILARIMIZ
Amaç, Türk Kültür ve Sanatını Avrupa’da tanıtmak

Sergilerini Açtığımız Sanatçılarımız

Yaşar ÇALLI, Nilgül KAVUR, Mine ARASAN, Ayşegül ERBıL, Hale ÜRKMEZGıL,

Habip AYDOğDU, Yunus TONKUş, Mehmet GÜRSOY (Kütahya çinileri sergisi),  M.KARABıBER-NACAROğLU, Naciye MUMCU, Özdemir GÜLERYÜZ

Nezih DANYAL  (15 seçkin Türk karikatüristin eserlerini içeren sergi)

Marlis DIEMONT, Güler SÜKAN, Mükerrem TURHAN, Yunus KOÇAK

Suna ERDAMAR, şengül ERBAYKENT, Süzen ÜLKÜ, Cemal AKYILDIZ  (Atatürk portreleri sergisi), Rukiye YÜCELOğLU, Asuman HASIRCIOğLU

Konserler Verdirdiğimiz Sanatçılarımız

Suna KAN, Banu SÖZÜAR, Dilek TÜRKER, Muharrem CENKER

Nuray CENKER, Trio ANK – Meryem AKDENıZLı ve iki Alman sanatçı

Necat PINAZOğLU, Nurten TEZMEN-KOLÇAK, Zuhal YULGA

Sevgi TEZORAN, Hakan TEZORAN, Sümer EZGÜ, şakir Öner GÜNHAN

Nursaç DOğANIşIK, Kubilay DÖKMETAş, Neşe DıLEKÇıOğLU

Süheyla EREN, Ayşe TAş, Sevinç SARI, Selma GEÇER, Tolga MERıÇ

Seher DıLMAÇ, Nazan SIVACI, ıbrahim CAN, Serap KUZEY, Erol EVGıN,

Sevinç ve Hülya KESER, Bahadır KÖSE, Mehmet ÖZKAN, Hakan AYSEV, Udist Necati ÇELıK, Sedat ÖZTOPRAK, Özdemir ERDOğAN, Melih KıBAR ve sayısız THM ve TSM saz sanatçıları

ÇAğDAş TÜRKıYE’Yı TANITMA SEMıNERLERı Antalya Akdeniz Üniversitesi (3 kez)

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Mersin Üniversitesi (3 kez)

“YAşIYORSUN” ADLI  ATATÜRK  FOTOğRAFLARI  SERGıSı

Bu sergi TRT haber dairesi ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmiştir. Almanya’nın birçok büyük kentinde ve Viyana’da açılmıştır.           

TıYATRO OYUNLARI

Kuvayı Milliye Kadınları (10 kentte sahnelendi)

Latife Hanım (6 kentte sahnelendi)

Mustafa Kemal’i Sevdim (üç kentte sahnelendi)

SEMıNERLER

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi seminerleri

Öğretmenler için „Ulusal Dil, Ulusal Bilinç, Ulusal Kimlik“ ile ilgili seminerler

Gençler için Atatürkçü Düşünce ve Bilgi seminerleri

Atatürk Devrim ve ılkeleri konusunda seminerler

Atatürk ve Gençlik ile ilgili seminerler

Türk Kültürü ile ilgili seminerler

Türk Dili ile ilgili seminerler

Atatürkçülüğün Güncelliği konusunda seminerler

Türkiye – Avrupa Birliği ılişkileri seminerleri

Avrupa Birliği Tarihi konusunda seminerleri

Alman Kültüründe Türk ımgesi seminerleri

 

TÜBıTAK ıLE ORTAK ÇALIşMALARIMIZ

TÜBıTAK ile, adını dünya tıp literatürüne yazdırmış olan Dr. Hulusi BEHÇET’in anısına, Türk Tıp Alanında çalışmalar yapan bilim adamlarımıza ve uzmanlarımıza 1995’ten itibaren “Teşvik Ödülü” verdik.

Ancak, AKP iktidarının TÜBıTAK’ın bağımsızlığına müdahale etmesi nedeniyle, 2003 yılında ortak çalışmayı dondurduk…

 

AMATÖR SES YARIşMALARI Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk gençleri için Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında, her biri büyük çapta Halk konserleri çerçevesinde olmak üzere, TRT ile işbirliği yaparak Amatör Ses yarışmaları düzenledik. Gençlere bu yolla da ulaşmaya çalıştık.

 

YAYINLARIMIZ

Yayınlandıkları tarihlere göre

– Mustafa Kemal ATATÜRK – Leben, Leitvorstellungen, Leistung (Dursun ATILGAN)

– Cumhuriyete Giden YOL (Doç. Dr. Oktay GÖKDEMıR)

– Ulusal Egemenliğe Giden Yol (Prof. Dr. Zeki ARIKAN)

– Alman bilim adamlarından Dr. Udo Witzens’in “Aufnahme oder Ausgrenzung?” adlı eseri

– Çocuklarımızın Türkiye’yi, Atatürk’ü, Kültürümüzü öğrenebilmeleri için hazırlattığımız

kitaplar

– 19 MAYIS adlı dergimiz

– Seçme kitapların bulunduğu kitaplıklarımızla verdiğimiz hizmet

Federal Almanya Kültür Bakanlıklarına başvurarak ve Yabancılar Sorumlularını da konuya ilişkin olarak bilgilendirerek, Alman okullarında, Çağdaş Türkiye ve kurucusu Atatürk, Türk Ulusu, Türk Devrimi hakkında özlü bilgilerin zorunlu müfredât programına alınması konusunda yaptığımız yoğun çalışmalar. (Bu girişimimiz, Almanya’nın Mölln ve Solingen kentlerinde çok sayıda yurttaşımızın yanarak ölmesine neden olan Alman Neonazilerinin ırkçı kundaklama eylemleri nedeniyle, önyargılara karşı bir önlem olarak düşünülmüştür).

 

Sayısız OKUMA AKşAMLARI (Almanca ve Türkçe) Sayısız MÜZE GEZıLERı
Sayısız Gemi Gezileri (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle) Atatürkçü köşe yazarlarımızın ve gazetecilerimizin makalelerini, haberlerini internet yoluyla üyelerimize ulaştırarak, bilgilendirilmelerinin sağlanması.

Federasyonumuz, yaptığı etkin çalışmaları nedeniyle, Federal Alman Cumhurbaşkanı Sayın Johannes RAU tarafından 22 Ağustos 2002’de bir takdir belgesi ile ödüllendirilmiştir.

 

GELENEKSELLEşTıRDığıMıZ ATATÜRKÇÜ DÜşÜNCE ıLETışıM VE ATATÜRKÇÜ AYDINLANMA ÖDÜLLERı

2000 YILI ATATÜRKÇÜ DÜşÜNCE ıLETışıM ÖDÜLLERı

Etkin yayıncılık alanında

TRT, Yücel YENER , Hasan ÇAKIR ve „Pazar Panaroma“ ekibi,

Medyada karanlığa karşı aydınlanma savaşçıları

KANAL-D

Uğur  DÜNDAR

 

CUMHURıYET Gazetesi Mustafa BALBAY

Deniz  SOM

HÜRRıYET Gazetesi

Bekir  COşKUN

Emin  ÇÖLAşAN

 

MıLLıYET Gazetesi

Hasan  PULUR

Turhan  SELÇUK

Fikret  BıLA

Türkiye Aydınlanmasının Önderleri

Atatürk Devrim ve ılkeleri

Yekta  Güngör  ÖZDEN

Bilim Dalı                                           

Prof. Dr. Ahmet Taner  KIşLALI

Prof. Dr. şerafettin TURAN 

Müzik/Tiyatro/Opera/Güzel Sanatlar

Prof. Hikmet  şıMşEK

Müşfik KENTER

Dilek  TÜRKER

Hüseyin AKBULUT

Bedri  BAYKAM

Türk Dili

Emin ÖZDEMıR

Adnan  BıNYAZAR

Eğitim ve Öğretim

Cemâl  ALPMAN

Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOğLU

Kadın hakları

Prof. Dr. Necla  ARAT

Hukuk ve Yargı

Vural  SAVAş

Askerlik

Org. Ismail Hakkı KARADAYI

TÜRK SıLAHLI KUVVETLERı

 

2002 YILI ATATÜRKÇÜ DÜşÜNCE ıLETışıM ÖDÜLLERı

Hukuk ve Yargı alanında

Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcısı Sabih KANADOğLU

 

Kültür, Sanat ve Bilim alanında Suna KAN, Prof. Dr. Doğan AKSAN, Prof. Dr. Bedia AKARSU,  Prof. Dr. Fatih HıLMıOğLU, Prof. Dr. Suna KıLı, Prof.Dr.Uğur ORAL, Prof. Dr. Nur SERTER, Prof.Dr.Vural ÜLKÜ ve Prof.Dr.Ünsal YAVUZ.

Askerlik alanında

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip TORUMTAY ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven ERKAYA

Medya alanında da TRT spikerleri Mehmet Rıza OKUR ve Gülden  ÖZEL, Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Nuri KURTCEBE, gazeteci-yazar ısmet SOLAK ve Metin  TOKER ile TRT-Türkiye’nin Sesi Radyosu adına TRT Dış Yayınlar Dairesi  Başkanı Oktay şAMıLOğLU.  

2004 YILI ATATÜRKÇÜ DEVLET ADAMI SEÇıMı Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER

2006 YILI ATATÜRKÇÜ DÜşÜNCE ıLETışıM ÖDÜLLERı 

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf DENKTAş, CUMHURıYET Gazetesi, Dr. Onur ÖYMEN, Turgut ÖZAKMAN, Yekta Güngör ÖZDEN, Dr. Mustafa Kemal PALAOğLU, ılhan SELÇUK  ve Prof. Dr. şerafettin TURAN. 


2009 YILI ATATÜRKÇÜ AYDINLANMA ÖDÜLLERı

Bağımsız ve etkin yayıncılık Kanal-B

Cumhuriyet Gazetesi

Sözcü Gazetesi

Atatürkçü Eğitim ve Öğretim

Prof. Dr. Türkân SAYLAN 

Sanat

Fazıl SAY 

Hukuk ve Bağımsız Yargı

Ömer Faruk EMıNAğAOğLU

Sabih KANADOğLU

Vural  SAVAş

Bilim                                      

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV

Prof. Dr. Sina AKşıN

Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL

Dr. Alev COşKUN 

Askerlik ve Bilim

Em. Kur. Alb. Dr. Orhan COşKUN

 

Medyada karanlığa karşı aydınlanma savaşımcıları

Melih AşIK

Yalçın BAYER

Özdemir ıNCE

Işık KANSU

Saygı  ÖZTÜRK

Türk Dili

Sevgi ÖZEL

Türk Kültürünün tanıtımı

Prof. Dr. Cafer Tayyar SADIKLAR 

Atatürkçü dayanışma için şükran plaketi

Em. Alb. Müh. Mustafa Nihat SEÇKıNER

BÜYÜK ÖNDERıMıZ ATATÜRK’ÜN 125. DOğUM YILDÖNÜMÜ VESıLESıYLE, AVRUPA-ADD BAşKANLAR KURULUNUN KARARLAşTIRDIğI 2006 YILI BOYUNCA YAPILAN ETKıNLıKLER 

- Gerek ülkemizde gerekse yaşadığımız ve etkinliklerimizi sürdürdüğümüz ülkelerde,  ulusumuza, ülkemize, Büyük Önderimiz Atatürk’e, üniter Devletimize, laik Cumhuriyetimize  karşı faaliyet gösteren her türlü bölücü, gerici, şeriatçı, yıkıcı örgüt, kuruluş, siyasetçi ve medya kuruluşlarına karşı çeşitli dillerde yayınladığımız, basın açıklamaları, basın bildirileri, makaleler, bilgilendirici açıklamalar, aydınlatıcı belge ve bilgi içerikli broşürler ve bunlara benzer sayısız çalışmalarımız.

Biz, MUSTAFA KEMALİSTLER,

irademizi başkasına kullandırtmayız ve ADD’lerin bağımsızlığına gölge düşürtmeyiz;

  Atatürk ikelerine – y ı l m a d a n, y o r u l m a d a n,  y a n ı l m a d a n – sahip çıkarız.
- hiç bir siyasî partinin gölgesine sığınmaksızın, hiç bir siyasî partinin güdümüne 
  girmeksizin, uydusu durumuna düşmeksizin, hiç bir siyasî partinin kapısını çalmaksızın, 
  etkinliklerimizi kendimiz  tasarlar, planlar ve yürütürüz. – Mücadele gücümüzü ulusal direnişin simgesi Kuvay-ı Millîye Ruhu“ndan;

– Bilgi gücümüzü  Atatürk’ün Aydınlanma Devriminden, çalışma gücümüzü  ise, geleceğin de

öncülüğünü yapacak olan Kemalizm’in Dinamizmi’nden almaktayız…

Dolayısıyla, engel tanımadan, ilerlemek için varız;  ç a l ı ş ı y o r u z, ç a l ı ş a c a ğ ı z…

 

TEşEKKÜR BORCUMUZU UNUTMUYORUZ…

AADD’nin ve AVRUPA-ADD’nin kuruluşundan başlayarak, tüm organlarında görev almış olan saygı ve sevgideğer tüm ATATÜRKÇÜ arkadaşlarımıza;

AADD ve AVRUPA-ADD ile birlikte çalışmış olan ve çalışan, başta Almanya’daki ADD’lerimiz olmak üzere, Avrupa, Amerika, Avustralya ülkelerindeki tüm ADD’lerimizin değerli yöneticilerine ve üyelerine, tüm temsilcilerimize;

Kuruluşumuzdan beri üyemiz olan, başta baştacımız kadınlarımız olmak üzere,  tüm ATATÜRKÇÜ kardeşlerimize;

Baştacı yaptığımız ve birlikte çalışmış olduğumuz ve çalışmakta olduğumuz, her yaştan tüm değerli gençlerimize;

Kuruluşumuzdan beri AADD ve AVRUPA-ADD’ye destek vermiş olan tüm değerli dostlarımıza ve dost kuruluşlara ve sözkonusu kuruluşların yöneticilerine;

20 yıl boyunca davetimizi kabûl ederek, etkinliklerimize katılmış olan tüm bilim adamlarımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, Cumhuriyet Orduları mensupları ve hukukçularımıza;

Dünyanın neresinde bir ATATÜRKÇÜ varsa, ona ve de

AADD ve AVRUPA-ADD’nin tanınmasında ve etkinliklerinin dünya kamuoyuna duyurulmasında, olağanüstü duyarlılık gösteren, tüm Türk medya kuruluşu ve temsilcilerine ve bizim haber, bildiri ve bildirgelerimize yer veren tüm diğer ülkelerin medya kuruluşlarına teşekkürü bir borç biliyoruz…

 

 

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan 
Dursun ATILGAN (*) Bad Kreuznach, Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaletinin Başkenti Mainz’e

40 km mesafede bulunan, şirin bir kaplıca kentidir. Mustafa Kemal, 19, 20 Aralık 1917’de bu kente Vahdettin ile birlikte bir ziyarette bulunmuştur. Takdir edilirki, ziyaretin nedeni I. Dünya Savaşı ile ilgilidir ve Almanya ımparatoru’nun daveti üzerine yapılmıştır.

O tarihlerde, Alman Ana Askerî Karargâhı Bad Kreuznach kentinde bulunmaktadır.

Bu ziyarette, Alman ımparatoru II. Wilhelm, Mustafa Kemal’i şu saygın sözlerle karşılamıştır: “Anafartalar Kahramanı Sayın Mustafa Kemal ülkemize hoşgeldiniz.”

Alman Basını özellikle Mustafa Kemal’e yoğun ilgi göstermiştir.

Vahdettin o tarihte henüz Padişah değildir.

 

İşte biz, Mustafa Kemal’in Bad Kreuznach’a gelişinin 80. yıldönümü olan 1997’de, O’nun kalmış olduğu karargâh’ta, ki şimdi lüks bir oteldir, bir Atatürk Salonu bir de Atatürk Yazıtı düzenledik.

2001 yılında ise, hem bir Atatürk Büstü diktik hem kaldığı odayı  Atatürk Odası olarak düzenledik, ayrıca bir de Uluslarası I. Türk Tarih Sempozyumu  düzenledik. Her yıl çeşitli etkinliklerimizi Bad Kreuznach’ta hazırlayarak, Mustafa Kemal ATATÜRK’ü saygıyla anıyoruz…//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *